Ôn tập về tiếng Anh lớp 5

Đề cương ôn tập tiếng Anh cho học sinh lớp 5

Đề cương ôn tập tiếng Anh cho học sinh lớp 5
5 (100%) 1 vote

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để tự ôn tập và vượt qua xuất sắc trong kỳ thi sắp tới. Chúng tôi xin gửi tới Quý thầy cô, phụ huynh và tất cả các bạn học sinh bộ đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5, có đầy đủ đáp án để mọi người cùng tham khảo.

Ôn tập về tiếng Anh lớp 5

Ôn tập về tiếng Anh lớp 5

=> Bài tập tiếng Anh thì hiện tại đơn lớp 5

Bài 1: Tìm ra lỗi sai và sửa lại thành câu hòan chỉnh

 1. How are old you?
 2. My name Thu is
 3. She is eleven old years
 4. My father are a teacher
 5. My family have all 5 people

Bài 2: Chọn đáp án đúng vào phần còn trống dưới đây

 1. What was the matter with she? She…….. a toothache
 2. B. have B. to have C. had         D. has
 3. What subject is she……… now? Vietnamese.
 4. to learn B. learning       C. learn     D. learned

3…………. did he go yesterday morning? he went to the bookshop.

 1. When B. Where          C. What            D. Why
 2. Do you have free time …….. afternoon? It’s me.
 3. on B. to            C. at            D. in
 4. They are going to……… television tonight.
 5. watch sing B. play         C. stay        D. sing

6…………. is that? It’s my doctor.

 1. where B. Who C. What                 D. How

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc

 1. This (be) my sister, Lan .
 2. He (be) nice ?
 3. We (not be) students.
 4. She (be) fine today.
 5. My mother (not be ) a doctor.
 6. (be) you Thu ? Yes, I (be)
 7. The children (be) in their class now.
 8. We (be) workers ? No, We (not be)
 9. His name (be) Huy.
 10. is
 11. is
 12. are not
 13. is
 14. is not
 15. are, am
 16. are
 17. are/are not
 18. is

Bài 4: Dùng những từ gợi ý để hoàn thành câu hoàn chỉnh

 1. Did what Lan present you give?
 2. Have your homework you done?
 3. My is name Duong, 10 old years, in Hanoi living
 4. My father a is teacher and is my mother a nurse
 5. I like books reading and movies watching

Đáp án:

Bài 1: Tìm ra lỗi sai và sửa lại thành câu hòan chỉnh

 1. How old are you?
 2. My name is Thu
 3. She is eleven years old
 4. My father is a teacher
 5. My family has all 5 people

Bài 2: Chọn đáp án đúng vào phần còn trống dưới đây

1 – D

2 – C

3 – B

4 – D

5 – A

6 – B

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc

 1. is 6. are, am
 2. is 7. are
 3. are not 8. are/are not
 4. is 9. is
 5. is not

Bài 4: Dùng những từ gợi ý để hoàn thành câu hoàn chỉnh

 1. What present did you give Lan?
 2. Have you done your homework?
 3. My name is Duong, 10 years old, living in Hanoi
 4. My father is a teacher and my mother is a nurse
 5. I like reading books and watching movies

Trên đây là bộ đề cương ôn tập về tiếng Anh lớp 5 cơ bản, khá sát với nội dung chương trình học trên lớp. Thầy cô và phụ huynh hãy tham khảo thêm bộ bài tập tiếng Anh cho trẻ lớp 5, để cập nhật bài tập mới, giúp bé học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Nguồn:chungchitienganh.com.vn